TIETOSUOJASELOSTE:

Vierumäen Golfseura ry:n jäsenet, sekä Vierumäki Golf & Vierumäki GolfClub Oy’n osakkaat.

1 YLEISTÄ
Tämä tietosuojaseloste antaa EU:n tietosuoja-asetuksen (”Tietosuoja-asetus”)edellyttämiä tietoja rekisteröidylle.

2 REKISTERINPITÄJÄ JA REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT
Yhteisinä rekisterinpitäjinä toimivat Vierumäki Golf Oy, Vierumäki Golf Club Oy ja Vierumäen Golfseura ry, tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisteröityjen informoinnin ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisen osalta vastuutahona toimii Vierumäki Golf Oy ja Vierumäki Golf Club Oy.

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja yhteystiedot:
Vierumäki Golf Oy.
Toimitusjohtaja
Jan Ruoho
[email protected]
puh. 010 5777 400

Toimistopäällikkö
Laura Mesiäinen (äitiyslomalla)
[email protected]
puh. 010 5777 406

Asiakkuus- ja palvelupäällikkö
Matias Keskikylä
[email protected]
puh. 010 5777 305

3 REKISTERIN NIMI: JÄSEN JA OSAKASREKISTERI
Jäsen- ja osakassuhteiden, vieraspelaajien sekä yritysasiakkaiden hallintaan tarkoitettu rekisteri, jossa rekisteröitynä ovat itse jäsentietonsa antaneet jäsenet, vieraspelaajat ja erilaisissa tilaisuuksissa yhteystietonsa antaneet potentiaaliset uudet asiakkaat, osakkeenomistajat, sekä olemassa olevat asiakkaat.

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTE
Alla olevassa taulukossa on yhteenveto käsiteltävien henkilötietojen eri käyttötarkoituksista ja niihin sovellettavista oikeusperusteista sekä käsiteltävistä henkilötietoryhmistä.

5 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA TAI SÄILYTYSAJAN MÄÄRITTÄMISKRITEERIT
Jäsenten ja asiakkaiden tiedot säilytetään jäsenyyden tai asiakassuhteen ajan, mutta niiden ajantasaisuutta ja säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti jäsen- tai asiakassuhteen ajan. Jäsenyyden tai asiakassuhteen päättymisen jälkeen hänet siirretään ns. passiiviseksi, jonka jälkeen tietoja säilytetään yksi (1) vuosi, ellei lainsäädäntö muuta edellytä. Entisten jäsenten ja asiakkaiden tiettyjä tietoja (ks. tarkemmin kohdan 4 taulukko yllä) voidaan
käyttää markkinointitarkoituksiin, jolloin entisiä jäseniä tai asiakkaita pidetään ns. potentiaalisina asiakkaina. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot poistetaan, mikäli kyseiseen henkilöön ei ole kohdistunut markkinointitoimenpiteitä viimeiseen 12 kuukauteen tai jos henkilö on kieltänyt häneen kohdistuvan suoramarkkinoinnin. Nykyisten ja entisten osakkaiden tietoja säilytetään osakeyhtiölainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan jäsenen tai asiakkaan suostumuksella säilyttää toistaiseksi.

6 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA VASTAANOTTAJARYHMÄT
Yhteisrekisterinpitäjät voivat luovuttaa henkilötietoja Suomen Golfliitto ry:lle, joka on Euroopan Golfliiton (EGA) alainen virallinen tasoitusta ylläpitävä toimija. Golfliitto käyttää tietoja asiakaspalveluun, lajin ja toimialan kehittämiseen sekä markkinointiin. Golfliiton keskusrekisteriin toimitetaan seuraavat tiedot: Nimi, syntymäaika, yhteystiedot, tasoitus,
kotiseura, jäsenen tila (aktiivinen/passiivinen), pelioikeus (Osakas/pelioikeuden haltija), lehden tilaustieto (paperilehti, digilehti), pelikierrokset ja tulokset. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.
Yhteisrekisterinpitäjät voivat myös luovuttaa henkilötietoja toiselle Golfliiton jäsenseuralle vieraspelaamiseen liittyvän asiakassuhteen hoitoa varten. Vieraskentän ajanvarausjärjestelmään toimitetaan seuraavat tiedot: Nimi, syntymäaika, yhteystiedot, tasoitus, kotiseura, jäsenen tila (aktiivinen/passiivinen), pelioikeus (Osakas/pelioikeuden haltija).

7 HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN
Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä, mutta tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterinpitäjä tekee asianmukaisen tietosuojan ja -turvan varmistamiseksi tietosuojaasetuksen edellyttämän sopimuksen käyttämiensä henkilötietojen käsittelijöiden kanssa.

8 HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET
Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän palveluita.

9 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

9.1 Tarkastus- ja siirto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallintomaksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa.

9.2 Tietojen korjaaminen, poistaminen sekä käsittelyn vastustaminen

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää
henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse  oimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

9.3 Oikeus peruttaa suostumus

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

9.4 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

9.5 Oikeuksien käyttäminen

Rekisteröidyt voivat tarkastaa tähän selosteeseen liittyvät omat tiedot pääosin seuran käyttämästä sähköisestä järjestelmästä (Golfbox). Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän
yhteyshenkilölle. Varaudu tarpeen mukaan todistamaan henkilöllisyytesi käyttäessäsi rekisteröidyn oikeuksia.

10 HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS
Henkilötiedot sijaitsevat pääasiassa henkilötieto- ja varausjärjestelmässä. Henkilötietoihin pääsyoikeus on ainoastaan Vierumäki Golf ja Vierumäki Golf Club Oy’n työntekijöillä, jotka ovat vaitiolovelvoitteen piirissä ja joilla on tarve käyttää reksiteriä työtehtäviensä tekemiseen. Henkilötietoja suojataan myös käyttöoikeuksien rajaamisella. Tietokoneet ja järjestelmät on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin, palomuureilla ja viruksentorjuntaohjelmistoilla.
Toimisto- ja arkistotilat ovat toimiston kiinnioloaikoina lukitut ja hälytysjärjestelmien/vartioinnin piirissä.